Volwassenen

Recreatie atletiek 

Binnen de recreatieatletiek, de joggers, ligt de nadruk op recreatief samen bewegen en iedereen volgens eigen kunnen en ambitie de mogelijkheid bieden om samen met anderen te sporten. In deze structuur ligt de nadruk veeleer op samen sporten en in groep deelnemen aan recreatieve wedstrijden. 

De club voorziet drie jogginggroepen ingedeeld volgens tempo (A: 10 km/h, B: 9 km/h, C: 8 km/h). Na een gezamenlijke opwarming legt elke groep op aangeven van de joggingbegeleider een ronde af. Het is van belang voor de cohesie van de groep dat het tempo van de joggingbegeleider gerespecteerd wordt. Diegenen die wensen van tempo te variëren, kunnen zich uitleven in het gedeelte “vrij tempo” ter afsluiting van elke training of kunnen afwisselend aansluiten bij een groep met een hoger tempo. De A-joggers worden aangespoord om te evolueren naar de groep van de competitie atletiek indien ze intensiever wensen te trainen. 

Competitie atletiek (jun-sen-mas) 

Binnen de competitie atletiek, de atleten, ligt de nadruk op samen trainen via specifieke trainingsvormen (duurloop; interval; fartlek; …) die als rode draad doorheen het seizoen lopen. Er wordt vanuit de club steeds toegewerkt naar een specifiek doel (PK veldlopen; PK halve marathon; wedstrijden uit het wegcriterium; …), maar het staat de atleet vrij om eigen persoonlijke wedstrijddoelen te bepalen. De club zal iedereen in het behalen van zijn doelen ondersteunen.

Jeugdatletiek

Kangoeroes (1e leerjaar) 

In deze categorie ligt de nadruk op motorische ontwikkeling met spelvormen. 

Ze kunnen nog niet deelnemen aan wedstrijden. In de winter zijn er bij het veldlopen wel op meerdere plaatsen voorwedstrijden volgens het principe van de scholenveldlopen (gemeenschappelijk starten achter een lint en dan een stukje individueel). In de zomer organiseren sommige clubs Kid’s Atletics waaraan kan worden deelgenomen 

 

Benjamins (2e en 3e leerjaar) 

Focus op algemene beweeglijkheid en kennismaken met de aspecten van atletiek: sprint, verspringen, hoogspringen, hockeybal werpen, kogelstoten, aflossingen. 

Spelend atletiek leren en af en toe een wedstrijd om te proeven van wedstrijdatletiek. De wedstrijden waaraan met de club wordt deelgenomen en waar een clubtrainer aanwezig zal zijn, worden vooraf bekend gemaakt in de wedstrijd kalender. 

Een 2ejaars benjamin moet om over te gaan naar de pupillen 10min of 2000m kunnen lopen zonder onderbreking. 

Indien de trainersgroep echter van oordeel is dat de atleet nog onvoldoende rijp is om over te gaan naar de volgende leeftijdsgroep kan beslist worden om de atleet nog een extra tijd in een lagere groep te laten trainen (maximaal 1 jaar). 

Vervroegde overgang naar hogere trainingsgroep kan enkel op advies van betrokken trainer(s) en jeugdsportcoördinator, en na akkoord van het bestuur. 

 

Pupillen (4e en 5e leerjaar) 

Verdere uitbouw van algemene beweeglijkheid (lenigheid; coördinatie; uithouding; snelheid). Kennismaken en uitdiepen van de technische nummers uit de atletieksport: sprint (o.a. startblokken); hordentechniek; hockeybalwerpen als aanloop naar speerwerpen (techniek); hoog- en verspringen (o.a. aanloop; afsprong); kogelstoten; discuswerpen; aflossing (techniek). 

De wedstrijden waaraan met de club wordt deelgenomen en waar een clubtrainer aanwezig zal zijn, worden vooraf bekend gemaakt in de wedstrijd kalender. 

Een 2ejaars pupil moet om over te gaan naar de miniemen 15min of 3000m kunnen lopen zonder onderbreking. 

Indien de trainersgroep echter van oordeel is dat de atleet nog onvoldoende rijp is om over te gaan naar de volgende leeftijdsgroep, kan beslist worden om de atleet nog een extra tijd in een lagere groep te laten trainen (maximaal 1 jaar). 

Vervroegde overgang naar hogere trainingsgroep kan enkel op advies van betrokken trainer(s) en jeugdsportcoördinator, en na akkoord van het bestuur.

 

Miniemen (6e leerjaar en 1ste middelbaar) 

Vanaf de categorie van de miniemen wordt de trainingsgroep ingedeeld in twee groepen: 

 • een recreatie groep 
 • een competitie groep 

 

Recreatie groep 

Tot deze groep horen atleten die geen wedstrijden willen doen en zich zo minder in technische nummers wensen te specialiseren en louter recreatief atletiek willen beoefenen. 

Hier wordt er aan de basisconditie gewerkt en worden de verschillende basistechnieken aangeleerd. Het doel van deze groep is jongeren samen op een aangename wijze te laten sporten. 

Het doel van KAC Beverhout is echter om zoveel mogelijk jongeren te motiveren om aan te sluiten bij de competitie groep. Indien de jongere voldoende gemotiveerd is, wedstrijden wil doen en over voldoende basiscapaciteiten beschikt, kan hij of zij overstappen naar deze groep. Dit steeds na overleg met de betreffende trainers. 

Miniemen uit de recreatie groep trainen samen met de kadetten en scholieren uit de recreatie groep. 

 

Wedstrijd groep 

Tot deze groep horen gemotiveerde atleten die op regelmatige basis aan een wedstrijd wensen deel te nemen (minimum 5 individuele wedstrijden in de zomer, minimum 4 individuele wedstrijden in de winter) en reeds over atletiekervaring beschikken of voldoende talent hebben om bij het niveau van deze groep aan te sluiten. 

De basiskennis van de technische nummers wordt verder verfijnd met blijvende focus op de algemene beweeglijkheid. 

Er wordt van de atleten verwacht dat ze voldoende gemotiveerd zijn om aan de beide clubtrainingen deel te nemen, en bereid zijn om een extra 3e training (duurtraining) zelfstandig af te werken. 

Om in deze groep te blijven trainen is deelname aan competitie verplicht. De wedstrijden waaraan met de club wordt deelgenomen en waar een clubtrainer aanwezig zal zijn, worden vooraf bekend gemaakt in de wedstrijd kalender. 

Een 2ejaars miniem moet om over te gaan naar de kadetten 20min of 4000m kunnen lopen zonder onderbreking. 

Indien de trainersgroep echter van oordeel is dat de atleet nog onvoldoende rijp is om over te gaan naar de volgende leeftijdsgroep kan beslist worden om de atleet nog een extra tijd in een lagere groep te laten trainen (maximaal 1 jaar). 

Vervroegde overgang naar hogere trainingsgroep kan enkel op advies van betrokken trainer(s) en jeugdsportcoördinator, en na akkoord van het bestuur. 

 

Kadetten (2e en 3e middelbaar) en scholieren (4e en 5e middelbaar) 

 

Recreatie groep 

Trainen samen met de miniemen maar krijgen aangepaste trainingsvormen volgens hun fysieke ontwikkeling en maturiteit. 

 

Competitie groep 

De basiskennis van de technische nummers wordt verder verfijnd met blijvende focus op de algemene beweeglijkheid. In samenspraak met de trainer(s) kan een bepaalde discipline gekozen worden om te specialiseren en dit geheel naar de voorkeur(en) van de atleet. 

Een minimum deelname aan 5 individuele wedstrijden in de zomer (piste), en 4 individuele wedstrijden in de winter periode (veldlopen en/of indooratletiek) blijft een vereiste om te blijven meetrainen met de competitie groep. 

Vanaf de categorie van de kadetten beslissen de atleten zelf aan welke wedstrijden en in welke discipline zij willen deelnemen. Op dit moment moet de atleten voldoende maturiteit verworven hebben om zelfstandig aan een wedstrijd te kunnen deelnemen. Dit neemt niet weg dat de club hen hierin steunt met gepast advies. 

 

Nieuw aangesloten jeugdatleten 

Nieuw aangesloten atleten starten steeds in de categorie waar zij normaal toe behoren volgens hun leeftijd. Na de eerste 3 trainingen is er een korte evaluatie van de atleet en kan de jeugdsportcoördinator beslissen in welke categorie de atleet definitief mag meetrainen. Dit kan evenwel maximaal slechts 1 categorie lager zijn dan de leeftijd (dus een leeftijd miniem kan nooit bij de benjamins meetrainen). Terug intreden bij de categorie identiek aan de leeftijd is bij positieve progressie steeds mogelijk tijdens het seizoen. 

G-atletiek

In het kader van Play Unified Town Beernem zorgen wij dat er meer sociale contacten worden gelegd tussen mensen met en zonder beperking!
G-atletiek

Contactpersoon G-Werking: 

 • Roland De Bois Tel 050 780023, roland.de.bois@telenet.be, Trainer Begeleiden van sporters met een handicap & Trainer Begeleiden van atleten met een handicap
 • Johnny Vergison 0473 832707, Trainer B algemeen
 • Mira Goos G-Sportbegeleider

Logo Sport Vlaanderen

G-atleten

G-atleten of atleten met een handicap (handicap is verzamelnaam voor alle beperkingen) kunnen naast trainen, afhankelijk van hun mogelijkheden, deelnemen aan  geschikte atletiekdisciplines via G-Recrea organisaties, specifieke (AMH) G-wedstrijden, G-veldlopen, G-joggings, gewone wedstrijden en onder voorwaarden aan Special Olympics.

Doelgroepen (Recrea Sporters met een beperking & Atleten met een Handicap (AMH))

Doelgroep:

 • Iedereen met een verstandelijke (VE - 21), een visuele (VI - 11, 12 of 13) beperking en autismespectrumstoornis (ASS - 81 (zonder VE beperking)) die aan sport willen doen op basis van aangepaste trainingen.
 • Andere doelgroepen, andere beperkingen, steeds bespreekbaar!

De formaliteiten

 • Intake gesprek met ouders, sporter, begeleider te boeken via Roland.De.Bois@telenet.be.
 • 3 weken op proef vooraleer de beslissing tot aansluiting bij ACB te nemen.
 • Het lidgeld voor een volledig jaar bedraagt € 70,00 (recreant) met sportverzekering aangesloten bij de Vlaamse Atletiekliga (VAL) / Parantee-Psylos.
 • Voor deelname aan officiële wedstrijden en kampioenschappen heeft men een atletenvergunning nodig. Dit brengt een extra kost van € 40,00 mee.

G-atletiek - De tweede meest geschikte sport bij ASS en de derde bij VE (bron: kenniscentrum G-sport Vlaanderen)

Samen met de gemeente Beernem, willen wij ons inzetten voor de integratie van sporters en atleten met een verstandelijke beperking. "Official Play Unified Town" - "Special Olympics - Play Unified"

Wij zijn één van de deelnemende verenigingen aan het "Play Unified" gebeuren te Beernem.

Steeds meer van deze zogenaamde G-Sporters vinden de weg naar atletiekverenigingen. Dit kan zowel in het luik "G-Recrea" als in het luik "G-Atleet" (gekend onder de categorie AMH). "G-sport Vlaanderen"

Inclusieve trainingen: 
De G-atleet sluit aan bij een groep valide atleten. Samen met de G-atleet, de ouder of begeleider, gaan we op zoek naar de meest geschikte trainingsgroep in functie van realistische doelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen en noden van zowel de G-atleet, valide atleten en trainers.

Trainingen gaan door op de atletiekpiste "Tom Compernolle" in het sportpark Drogenbrood (zie https://www.acbeernem.be/trainingen voor de tijdstippen van de training)

Exclusieve trainingen:

Voor hen die het reguliere sportaanbod (inclusie) niet aan kunnen, kan men na overleg en intake gesprek, ingaan op specifiek aanbod van afzonderlijke groep, exclusie werking. Dit kan opgestart worden op zaterdag tussen 10u en 11u.

Heb je interesse, kom dan eens een kijkje nemen of zelf uittesten of het je bevalt.

Atleten met een visuele beperking

Voor mensen met een visuele beperking zijn een aantal disciplines zeer geschikt, anderen zijn dat minder zoals hordenlopen en polsstokspringen.

De atleet kan ondersteund worden door een begeleider (eventueel met loopkoord) of door auditieve signalen.

Heb je interesse, kom dan eens een kijkje nemen of zelf uittesten of het je bevalt.
Contactpersoon:

"Motieven van de G-sporter": plezier in de sport, goed voor de gezondheid en samen met vrienden sporten (bron: kenniscentrum G-sport Vlaanderen)

Wij richten ons "voorlopig" op hen met een verstandelijke beperking (VE) klasse 21 & 20, al of niet met autismespectrum stoornis klasse 81 zijnde een vorm van een psychische beperking (PSY) en op hen met een visuele beperking (VI). Wij sluiten echter niemand uit en kijken of wij een oplossing kunnen bieden.

Voor de jeugd onder de 16 jaar (t/m cadet) met een fysieke beperking is een echte classificatie niet nodig daar zij niet kunnen deelneme aan internationale kampioenschappen. Wij melden deze jeugdatleten bij de federatie (VAL) met vermelding van hun beperking zodat zij detecteerbaar zijn.

Classificaties: atleten met een fysieke beperking (FYS), met een visuele beperking (VI), met een auditieve beperking (AU), met een verstandelijke beperking (VE), met een psychische beperking (PSY)

 

< Terug naar overzicht